Nieuwe wet en regelgeving het vier-ogenprincipe

Graag houden wij u op de hoogte van de nieuwe wet en regelgeving in de kinderopvang. Onlangs zijn wij door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid op de hoogte gesteld van een aantal wijzigingen die wij bij de Appelboom ook zullen gaan doorvoeren of die wij al hanteerden, maar die nu wettelijk verreist zijn.

Het betreft de volgende wijzigingen:

Vier-ogen principe ingaande vanaf 1 juli 2013

Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar rapport de term vier-ogenprincipe geïntroduceerd. Het vier-ogenprincipe is voor convenantpartijen (Brancheorganisatie en BOinK) de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Het kindercentrum dient bij de invulling van het vier-ogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid waarin pedagogisch medewerk(st)ers alleen op de groep of in het centrum zijn.

De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. En de GGD controleert hier ook op. Vertrekpunten van het vier-ogenprincipe zijn:

– De uitvoering van het vier-ogenprincipe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn.
– De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch beleidsplan.
– De oudercommissie wordt jaarlijks ge├»nformeerd over de invulling van het vier ogenprincipe op de locatie.

Kleine kinderopvangcentra

In de praktijk kunnen kleine kinderopvangcentra, met minder dan zes kinderen, niet aan de verplichting voldoen. Voor hen gaat daarom een uitzondering gelden. Wel moeten deze kleine centra ouders ook gaan informeren over de omgang met het vierogenprincipe en de oudercommissie om advies gaan vragen.

Continue screening van alle medewerkers vanaf 1 maart 2013

Ten behoeve van een veilige kinderopvang moeten mensen die in de kinderopvang werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken in de kinderopvang. Een VOG is een momentopname. Mensen kunnen zich na afgifte van de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit. Zolang dit niet bekend is bij u of bij de toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft de overheid besloten dat alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend op strafbare feiten.

Stam- en basisgroepregel bij extra opvang, gewijzigde regel al vanaf 1 januari 2013

Wanneer een ouder een extra dag(deel) incidenteel of structureel afneemt dan moet het kind in haar eigen stamgroep(KDV) of basisgroep(BSO) geplaatst worden. Lukt dit niet omdat deze vol is dan moeten ouders schriftelijk toestemming geven voor de extra afname in de andere groep.Openingstijden

Maandag: 07.00 t/m 18.00
Dinsdag: 07.00 t/m 18.00
Woensdag: 07.00 t/m 18.00
Donderdag: 07.00 t/m 18.00
Vrijdag: 07.00 t/m 18.00


Contactgegevens

KDV PURMERWEG
Purmerweg 86
1023 BB Amsterdam

KDV BANNE
Bezaanjachtplein 251
1034 CR Amsterdam

Voor vragen of meer informatie
kunt u ons bellen of mailen.

bottom