Pedagogisch Beleid

Pedagogisch beleid KDV de Appelboom
In het pedagogisch beleidsplan laten wij zien welke keuzes wij hebben gemaakt en hoe en waarom wij gekomen zijn tot onze specifieke werkwijze.

Pedagogische doelstelling
Door het kind naar een kinderdagverblijf te brengen kiest de ouder/verzorger voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, om met elkaar rekening te houden en van elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind: taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. Het kinderdagverblijf biedt daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie.

Door deze verbreding van de opvoedingssituatie krijgen meer mensen dan alleen de ouders/verzorgers met het kind te maken. De ouders mogen van de leidsters een zekere ondersteuning bij de opvoeding verwachten. Ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien ouders daaraan behoefte hebben, meedenken met de ouders inzake opvoedingsvragen. Dit meedenken krijgt gestalte in diverse overlegvormen en is wederzijds; ook de leidster kan ondersteuning van de ouder nodig hebben. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

Samengevat betekent kinderopvang in een kinderdagverblijf: een opvoedingssituatie door meer verzorgers en een andere omgeving met andere mogelijkheden. Het wordt zo een aanvulling op de opvoedingsactiviteiten van de ouders/verzorgers.

De pedagogische doelstelling van de Appelboom
Het creëren van een zoveel mogelijk huiselijke sfeer waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Het scheppen van een verantwoorde opvoedingssituatie waar ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en sociaal vaardige mensen. Die respect hebben voor zichzelf en elkaar en die de ruimte krijgen hun gevoelens te uiten.

De Appelboom wil de totale ontwikkeling van het individuele kind evenwichtig stimuleren, met respect voor de eigen ontwikkeling. De vier pedagogische basis doelen voor opvoeding zijn de uitgangspunten van de Appelboom.Deze omschrijven datgene wat kinderen nodig hebben.

Deze basis behoeften zijn:

Emotionele veiligheid
Binnen de Appelboom bieden we een veilige basis en ‘thuis’ waarin kinderen de ruimte krijgen, zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Persoonlijke competenties
Binnen de Appelboom stimuleren we kinderen, krijgen ze de ruimte, de kans om kennis en vaardigheden op te doen en persoonskenmerken te ontwikkelen; zoals taal, denken, het vermogen zelf problemen op te lossen, creativiteit en fantasie.

Sociale Ontwikkeling
Binnen de Appelboom stimuleren wij kinderen, kinderen krijgen de ruimte en kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
We bevorderen het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden.

Waarden en normen
Binnen de Appelboom leren kinderen respect vol met elkaar om te gaan. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt.
Bij de Appelboom krijgen kinderen de kans en ruimte, om te groeien in de multiculturele samenleving.
Kinderen van alle culturen zijn bij ons van harte welkom.
Waar mogelijk wordt rekening gehouden met levensbeschouwing en achtergrond van het cultuur waartoe zij behoren.

Dit is slechts een onderdeel van ons pedagogisch beleidsplan. Voor een uitgebreide versie van Pedagogische beleid van de Appelboom zie hieronder.
KDV De Appelboom

Openingstijden

Maandag: 07.00 t/m 18.00
Dinsdag: 07.00 t/m 18.00
Woensdag: 07.00 t/m 18.00
Donderdag: 07.00 t/m 18.00
Vrijdag: 07.00 t/m 18.00


Contactgegevens

KDV PURMERWEG
Purmerweg 86
1023 BB Amsterdam

KDV BANNE
Bezaanjachtplein 251
1034 CR Amsterdam

Voor vragen of meer informatie
kunt u ons bellen of mailen.

bottom