Plaatsingsbeleid

De Appelboom streeft ernaar om uw kind tijdig een passende plaats aan te bieden bij de Appelboom. Om dit zo goed en eerlijk mogelijk te doen, werken we met een duidelijk omschreven plaatsingsbeleid. Onderstaand vindt u dit verkort weergegeven.

Aanmelden nieuw kind

Inschrijven voor de kinderopvang kan vanaf het moment dat de (vermoedelijke) geboortedatum  bekend is.

Om uw kind bij ons aan te melden, maakt u gebruik van het digitale inschrijfformulier op deze site. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wanneer de aanvraag in de (nabije) toekomst ligt en/of er niet direct plaats is op de door u gewenste locatie, dagen en/of tijdstippen, komt uw kind op een wachtlijst.

Wachtlijst

Plaatsing geschiedt op volgorde van (binnenkomst van) aanmelding, rekening houdend met de door u opgegeven ingangsdatum, voorkeurlocatie en opvangtijden. Hierbij hanteren we een vijftal voorrangregels.

Voorrangsregels

Op basis van vastgestelde criteria verleent de Appelboom onderstaande groepen voorrang op de wachtlijst:
1.Bestaande klanten krijgen voorrang bij:
– aanmelding van broertjes/zusjes
– wijziging of uitbreiding van dagen
2. Kinderen met een sociaal medische indicatie zoals bedoeld in de Wet
– kinderopvang en/of waarvoor een speciale financieringsregeling is o
– vereengekomen krijgen voorrang
3. Standaard nieuwe aanmeldingen
4. Passieve wachtlijst:
– ouders kunnen met behoud van de inschrijfdatum hun
– aanvraag (de)activeren
5. Weigering aanbod Ouders die een plaatsingsaanbod afslaan omdat het niet
– overeenkomt met de wensen van aanvraag, blijven desgewenst op de wachtlijst staan

Binnen elk criterium is de inschrijfdatum bepalend voor de volgorde van plaatsing.

Plaatsingsaanbod

Zodra er een plaats vrijkomt voor uw kind, doen we u een plaatsingsaanbod. Dit aanbod is maximaal twee weken geldig. Zodra u mondeling akkoord gaat met het aanbod is de plaatsing definitief en ontvangt u een plaatsingscontract voor ondertekening. U kunt tot een maand voor de plaatsingsdatum kosteloos afzien van het plaatsingscontract. Daarna zijn de kosten voor de eerste opvangmaand verschuldigd.

Plaatsing

Minimaal twee weken voordat de opvang van uw kind start, nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek. Betreft het een spoedplaatsing dan vindt het gesprek zo snel als mogelijk plaats. Doel van het gesprek is ouders en leiding voorafgaand aan de eerste opvangdag kennis te laten maken met elkaar en bijzonderheden over het kind te bespreken. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe de gewenperiode voor het kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Wijziging/uitbreiding

Wanneer u structureel van dag(delen) wilt ruilen of extra dag(delen) wilt afnemen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Deze wordt op volgorde van binnenkomst behandeld.

Opzeggen en beëindiging

Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum die vermeld staat in de overeenkomst, hoeven ouders geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt namelijk automatisch af.

De opzegtermijn is één maand en kan met ingang van ieder moment van de maand worden geëffectueerd. Een opzegging kan  schriftelijk gedaan worden per e-mail: info@kdvdeappelboom.nl of per brief.

Voor het verminderen van het aantal dagdelen geldt dezelfde procedure en opzegtermijn.
In verband met onze planning stellen wij het zeer op prijs als de opzegging zo vroeg mogelijk in ons bezit is. Na opzegging blijft u verplicht om openstaande rekeningen te betalen.

Vergeet u niet de Belastingdienst te informeren over de beëindiging (of eventuele wijziging) van de kinderopvang. U kunt hiervoor een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl.bottom