Huisregels

Huisregels kinderdagverblijf de Appelboom

Wij zijn op de Appelboom zeer flexibel maar stellen wel bepaalde normen en waarden op prijs. Zowel ouders als de leidsters van de Appelboom dienen zich te houden aan de huisregels die er gelden.

1. Algemene richtlijnen

De Appelboom is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur
Uitzonderingen zijn de erkende feestdagen, 5 mei in de lustrumjaren en de jaarlijkse studiedagen.

Aanwezigheid melden
In verband met het plannen van activiteiten e.d. verzoeken wij u de leidsters te informeren als uw kind, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie of anderszins, de Appelboom weer gaat bezoeken. Het liefst zodra u weet wanneer doch uiterlijk op de betreffende dag voor 09:15 uur. U kunt dit telefonisch doorgeven.

Afwezigheid melden
Mocht uw kind de Appelboom niet bezoeken, meldt dit dan voor 09:15 uur aan de leidsters van uw kind. U kunt de leidsters bereiken via het ons telefoonnummer 020-774 82 15

Wenperiode
Voordat je kind bij ons komt mag het twee halve dagen of een hele dag komen wennen. Over en weer leren we elkaar op deze wijze kennen en kunnen we met een gerust hart met de opvang starten.

Gratis extra dagdelen
Bij afname van drie dagen kindplaats, kun je aanspraak maken op twee extra opvangdagen op jaarbasis. Voorwaarde is dat dit past binnen de capaciteit van het kinderdagverblijf.

De Appelboom is rookvrij!! Buiten mag er gerookt worden, maar niet in het bijzijn van de kinderen!!!
Deuren en hekjes dienen gesloten te zijn, dit in verband met de veiligheid van de kinderen.
Vieze schoenen uitdoen of gebruik maken van schoenhoesjes.

2. Richtlijnen met betrekking tot brengen en ophalen
Tot het moment van ophalen ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij de pedagogisch medewerker. Bij het ophalen ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij degene die het kind komt ophalen.
Wanneer een kind door iemand anders dan gebruikelijke wordt opgehaald, verzoeken wij ouders dit vooraf aan de pedagogisch medewerker te melden. Wanneer wij dit niet weten, geven wij het kind niet mee! We proberen dan eerst nog wel contact met de ouders op te nemen.
Ouders dienen bij het brengen en ophalen altijd even contact te hebben gehad met de pedagogisch medewerker voor een goede overdracht van thuis naar De Appelboom en andersom.
Ruilen is toegestaan indien er plaats is.
Ruilen of het afnemen van een extra dagdeel is alleen toegestaan als de groepsgrootte dat toelaat en er geen extra personeelslid moet komen/blijven.
Pedagogische medewerkers dienen zelf naar ouders toe te stappen voor de overdracht (zowel bij brengen als ophalen).
Afspraken die met ouders gemaakt worden over kinderen worden genoteerd in het communicatieschriftje.

3. Richtlijnen met betrekking tot de bereikbaarheid van de ouders.
Om in geval nood ouders direct te kunnen bellen, heeft De Appelboom een map met daarin alle gegevens van de kinderen van de groep. Wijzigingen (met name in mobiele nummers) dienen dor de ouders zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de pedagogisch medewerker.
Wanneer een ouder tijdelijk op een ander adres cq. Telefoonnummers bereikbaar is dient dit ook doorgegeven te worden aan de pedagogisch medewerker.


4. Richtlijnen met betrekking tot ziekte
Wanneer een kind ziek is, kan het niet opgevangen worden op de Appelboom.
Een besmettelijke ziekte van het kind of van andere gezinsleden moet ook zo spoedig mogelijk gemeld worden.
Bij 38.5ºC koorts dienen wij de ouders te bellen. Dat is een algemene regel. Wel zullen we per kind en per keer bekijken hoe de situatie is. Soms laten we het kind nog even een uurtje spelen of slapen, is de koorts daarna gestegen moet het kind opgehaald worden. Wel zullen we altijd de ouders op de hoogte stellen.
Soms kan een kind ook zonder koorts niet lekker in zijn vel zitten. Onze leidsters zullen altijd pas na overleg met collega(‘s) en/of leidinggevende beslissen om de ouders te bellen.
Wanneer een ouder niet in de gelegenheid is om het zelf op te halen, dan willen wij graag weten wie dan wel het kind op komt halen.
Medicijnovereenkomst
Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u van de leidster ontvangen.
Verder houden wij bij ziektes de richtlijnen van de GGD aan. Vragen hierover kan je stellen aan één van de leidsters
Pedagogisch medewerkers houden zich aan het ziektebeleid van de Appelboom.
Pedagogisch medewerkers houden zich aan de protocollen van de Appelboom.

5. Richtlijnen met betrekking tot de maaltijden
Eten en drinken wordt door de Appelboom verzorgd, tot 09.30 uur is het mogelijk om de kinderen bij ons te laten ontbijten.
Op de Appelboom krijgen kinderen iedere dag warme maaltijd.
Kinderen wassen hun handen voor het eten en na het eten.
Kinderen eten eerst hun boterham met kaas of ei, daarna mogen ze iets hartigs kiezen voor op de boterham.
Er wordt niet rondgelopen met eten in de mond of in de hand.
Wij eten allemaal aan tafel.
Na het eten worden de kinderen verschoond voordat ze naar bed gaan of een activiteit gaan doen.
Kinderen worden gestimuleerd om hun melk leeg te drinken tijdens de maaltijd.
Kinderen gaan voor het eten nog plassen en handen wassen.
Kinderen krijgen altijd extra drinken bij warm weer of als ze erom vragen.

6. Richtlijnen met betrekking tot eigendommen van de kinderen
Ieder kind heeft op het dagverblijf een eigen mandje voor zijn/haar spullen. Persoonlijke eigendommen van de kinderen worden opgeborgen op de persoonlijke plaats van het kind en voorzien van naam.
Jassen en schoenen en tassen dienen te worden voorzien van de naam van het kind.
Ouders worden verzocht de volgende zaken zelf mee te nemen van huis;
Schone kleren, voor baby’s fles en of borstvoeding gelabeld met naam en datum.
Kinderen krijgen een schriftje mee, dit geldt alleen voor de babys en dreumes. Schriftjes dienen door de ouders zelf op de groep neergelegd te worden.
Pedagogisch medewerker controleren regelmatig de spenen op scheurtjes.
Wij adviseren zo min mogelijk speelgoed van het kind zelf mee te geven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoek raken van speelgoed of schade aan het speelgoed.


7. Richtlijnen met betrekking tot de leefruimte
Pedagogische medewerkers leren kinderen respect te hebben voor de omgeving.
Niet rennen, niet klimmen, niet gooien met speelgoed, speelgoed opruimen voordat we met ander speelgoed gaan spelen.
Kinderen die in een kinderstoel zitten worden niet zonder toezicht achtergelaten.
Er wordt geen thee of koffie op de tafels gezet zonder toestemming.
Wanneer er gedweild wordt de kinderen niet op de natte vloer laten spelen.


8. Richtlijnen met betrekking tot de slaapkamer.
Kinderen die wakker zijn worden direct uit bed gehaald, ze mogen niet zelf uit bed komen.
Er gaan geen spullen/speelgoedjes mee naar bed m.u.v. speen (zonder koord) en/of knuffel.
Hekjes van bedden altijd goed sluiten.
Pedagogische medewerkers houden indien nodig toezicht in de slaapkamer.
De kinderen worden regelmatig in de slaapkamers gecontroleerd. (evt. via het raampje in de deur)
Beddengoed wordt eenmaal per week verschoond. Zichtbaar vuil beddengoed wordt direct verschoond. Ook een bed waar een kind op heeft geslapen dat; erg verkouden, ontstoken ogen of een loopoor heeft, wordt direct verschoond.
Bij de babygroepen slapen alle kinderen in een babyslaapzak.


9. Richtlijnen met betrekking tot de verschoonruimte.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van een aankleedkussen.
Het aankleedkussen wordt na elke verschoning schoongemaakt.
Pedagogische medewerksters maken gebruik van het trapje dat aan de commode zit. Een kind mag niet alleen het trapje op. Het trapje is ingeschoven als je klaar bent met verschonen.
Pedagogische medewerkers blijven altijd bij een kind staan als deze op de commode zit of ligt. ( Houdt contact, bijvoorbeeld een hand op de buik.)
Ieder kind krijgt ’s ochtends een schone luier; ook als het op het verschoonmoment droog.
Pedagogische medewerkers wassen na elke verschoonbeurt hun handen.
De peutertoiletten worden tussen de middag en aan het einde van de dag schoongemaakt. Tussendoor wordt deze ook regelmatig gecontroleerd en waar nodig vluchtig schoongemaakt. (bril e.d.)
Kinderen na het plassen handen laten wassen. (pedagogische medewerker loopt mee.)


10. Richtlijnen met betrekking tot de keuken.
Kinderen mogen niet in de keuken komen.
Elektrische apparaten, schoonmaakmiddelen en gevaarlijke voorwerpen buiten het bereik van kinderen houden.
Pedagogische medewerkers en kinderen wassen hun handen voordat ze etenswaren aanraken.


11. Richtlijnen met betrekking tot het buitenterrein.
Pedagogische medewerkers controleren voor het buitenspelen of het hek gesloten en controleren de buitenruimte op zwerfvuil.
Pedagogische medewerkers houden zodanig toezicht op de kinderen dat; zij niet op de omheining klimmen, zij gooien niet met speelgoed of zand.

Kinderen gaan alleen onder begeleiding naar binnen voor toiletbezoek. Bij de oudste peuters is het afhankelijk van het kind en de situatie. Als het nodig en mogelijk is houdt een pedagogische medewerkers van een andere groep even toezicht.

Kinderen mogen niet alleen naar buiten.
Bij zonnig en warm zomerweer worden de kinderen voor het buiten spelen ingesmeerd met antizonnebrandcrème.
Het speelgoed wordt aan het einde van het buitenspelen of aan het einde van de dag terug in de schuur gezet. Kapot speelgoed wordt verwijderd of gerepareerd.12. Richtlijnen met betrekking tot protocollen en beleidsplannen.
Pedagogische medewerkers werken volgens opgestelde protocollen en beleidsplannen.
Na het opstellen van een protocol heeft het personeel inzage en kan men op- of aanmerkingen geven.
Daarna worden protocollen en beleidsplannen ter goedkeuring aan de oudercommissie voorgelegd.
Protocollen en beleidsplannen van de Appelboom zijn voor ouders en personeel desgewenst in te zien op deAppelboom.

13. Overige documenten en regelingen
Algemene en aanvullende voorwaarden
Op onze website vindt u onze algemene en aanvullende voorwaarden.

Oudercommissie
De Appelboom heeft een oudercommissie. Voor meer informatie over deze commissie
verwijzen wij u naar onze site.
Pedagogisch beleid
Het document dat het pedagogisch beleid van de Appelboom beschrijft, kunt u inzien op het
Kinderdagverblijf en op onze webpagina.
Slotbepaling
Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de directie.

Openingstijden

Maandag: 07.00 t/m 18.00
Dinsdag: 07.00 t/m 18.00
Woensdag: 07.00 t/m 18.00
Donderdag: 07.00 t/m 18.00
Vrijdag: 07.00 t/m 18.00


Contactgegevens

KDV PURMERWEG
Purmerweg 86
1023 BB Amsterdam

KDV BANNE
Bezaanjachtplein 251
1034 CR Amsterdam

Voor vragen of meer informatie
kunt u ons bellen of mailen.

bottom