Oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten, bijvoorbeeld over kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. De wet stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Wat en wie is de oudercommissie?
De oudercommissie bestaat uit ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik maken van de Appelboom.

Doelstelling
Het doel van de oudercommissie is de belangen van de kinderen en de ouders van Kinderopvang de Appelboom zo goed mogelijk te behartigen bij de directie en de ouders te vertegenwoordigen.

Verder adviseert de oudercommissie ten aanzien van kwaliteitsbeleid.

Taken
De oudercommissie is, wat de kwaliteit betreft, in de gelegenheid advies uit te brengen, namelijk verzwaard advies, maar er kan ook ongevraagd advies gegeven worden. Bij een verzwaard advies van de oudercommissie kan een kinderopvang-organisatie slechts afwijken indien zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

De oudercommissie kan verzwaard advies-recht uitbrengen t.a.v. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de directeur m.b.t.:
• aantal kinderen per leidster
• groepsgrootte
• opleidingseisen beroepskrachten
• inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
• pedagogisch beleidsplan
• voedingsaangelegenheden
• risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachten-commissie
• wijziging van de prijs van de kinder-opvang

De overige taken van de oudercommissie zijn:
• aanspreekpunt voor ouders
• bevoegdheid om in overleg te treden met de directeur
• opvragen GGD inspectierapport bij de directeur
• overleg voeren met de leiding-gevende kinderopvang over het interne beleid van het kindercentrum
• op verzoek een inbreng leveren op ouderavonden en themabijeen-komsten
• zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders/ verzorgers over activiteiten van de oudercommissie

Werkwijze
De oudercommissie komt 2 à 3 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Hierbij is eveneens de leidinggevende kinderopvang aanwezig. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn voor alle ouders/verzor-gers beschikbaar via de website. www.kdvdeappelboom.nl

De leden van de oudercommissie zijn:
– Carien van Olst (voorzitter)
– Erik Danner
– Randy Abels

Voor het uitgebreide reglement van de oudercommissie klikt u hier.

Openingstijden

Maandag: 07.00 t/m 18.00
Dinsdag: 07.00 t/m 18.00
Woensdag: 07.00 t/m 18.00
Donderdag: 07.00 t/m 18.00
Vrijdag: 07.00 t/m 18.00


Contactgegevens

KDV PURMERWEG
Purmerweg 86
1023 BB Amsterdam

KDV & BSO BANNE
Bezaanjachtplein 251
1034 CR Amsterdam

Voor vragen of meer informatie
kunt u ons bellen of mailen.

bottom