Oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten, bijvoorbeeld over kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. De wet stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Wat en wie is de oudercommissie?
De oudercommissie bestaat uit ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik maken van de Appelboom.

Doelstelling
Het doel van de oudercommissie is de belangen van de kinderen en de ouders van Kinderopvang de Appelboom zo goed mogelijk te behartigen bij de directie en de ouders te vertegenwoordigen. Verder adviseert de oudercommissie ten aanzien van kwaliteitsbeleid.

Taken
De oudercommissie is, wat de kwaliteit betreft, in de gelegenheid advies uit te brengen, namelijk verzwaard advies, maar er kan ook ongevraagd advies gegeven worden. Bij een verzwaard advies van de oudercommissie kan een kinderopvang-organisatie slechts afwijken indien zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

De oudercommissie kan verzwaard adviesrecht uitbrengen t.a.v. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de directeur m.b.t.:

 • aantal kinderen per leidster
 • groepsgrootte
 • opleidingseisen beroepskrachten
 • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 • pedagogisch beleidsplan
 • voedingsaangelegenheden
 • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • wijziging van de prijs van de kinderopvang

De overige taken van de oudercommissie zijn:

 • aanspreekpunt voor ouders
 • bevoegdheid om in overleg te treden met de directeur
 • opvragen GGD-inspectierapport bij de directeur
 • overleg voeren met de leidinggevende kinderopvang over het interne beleid van het kindercentrum
 • op verzoek een inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten
 • zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders/ verzorgers over activiteiten van de oudercommissie

Werkwijze
De oudercommissie komt 2 à 3 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Hierbij is desgewenst de leidinggevende van de locatie aanwezig. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn voor alle ouders/verzorgers beschikbaar via de website www.kdvdeappelboom.nl

Link naar het reglement van de oudercommissie Banne
Link naar het reglement van de oudercommissie Purmerwegbottom