Tarieven

 

Prijslijst KDV Purmerweg

Registratienummer KDV de Appelboom / LRK 192669400.

Aantal dagen per week Uren in de week Uren in de maand Uren in het jaar Uurtarief Prijs per maand
1 dag 11 48 576 € 8,60 € 412,80
2 dagen 22 95 1140 € 8,60 € 817
3 dagen 33 143 1716 € 8,60 € 1.229,80
4 dagen 44 191 2292 € 8,60 € 1.642,60
5 dagen 55 238 2856 € 8,60 € 2.046,80
Prijzen voor extra opvang € 90,00    

 

Prijslijst KDV Banne

Registratienummer KDV de Appelboom Banne / LRK 420258802.

Aantal dagen per week Uren in de week Uren in de maand Uren in het jaar Uurtarief Prijs per maand
1 dag 11 48 576 € 8,60 € 412,80
2 dagen 22 95 1140 € 8,60 € 817
3 dagen 33 143 1716 € 8,60 € 1.229,80
4 dagen 44 191 2292 € 8,60 € 1.642,60
5 dagen 55 238 2856 € 8,60 € 2.046,80
Prijzen voor extra opvang € 90,00    

 

Het tarief van de Appelboom is all inclusief:
Flesvoeding (Nutrilon 1 en 2) brood met beleg, gevarieerde verse voeding incl. vis, alle soorten vers fruit, gezonde tussendoortjes, luiers en doekjes.
– Eventuele speciale voeding vanwege allergie dient u zelf mee te nemen en te bekostigen.
– Het uurtarief zal ieder jaar per 1 januari gecorrigeerd worden voor inflatie.
– In het gemiddeld uurtarief zijn de uitgevallen feestdagen verrekend.

Betalingsprocedure

De kosten van de kinderopvang worden berekend naar rato van het aantal gehuurde dagen en worden per maand bij vooruitbetaling geïncasseerd. De contractant heeft door het invullen en ondertekenen van het formulier “machtiging tot automatische incasso” de Appelboom gemachtigd om het maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigde bedrag zoals dat staat vermeld op het plaatsingsbewijs/contract vooraf van zijn/haar rekening te incasseren. Rond de 21 ste van de maand wordt het verschuldigde bedrag geïncasseerd.

In het geval dat de opdracht tot automatische incasso van de door de contractant opgegeven rekening niet kan worden uitgevoerd (storno), dan wordt de contractant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt verzocht om zelf binnen 14 dagen voor betaling zorg te dragen (betalingsherinnering).

De contractant krijgt een tweede betalingsherinnering na het verstrijken van de termijn van de eerste betalingsherinnering. De consument krijgt de gelegenheid om binnen 7 dagen na dagtekening de rekening alsnog te voldoen.

Indien wederom geen betaling volgt op het schriftelijke verzoek, dan behoudt de Appelboom zich het recht voor om de vordering zonder nadere waarschuwing ter invordering uit handen te geven en de overeenkomst schriftelijk stop te zetten De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van contractant.

Bij opzegging van de overeenkomst om reden van niet-nakoming verplichtingen door contractant, wordt de overeengekomen opzegtermijn van 1 maand in acht nemen. Over de opzegtermijn dienen de opvangkosten te worden voldaan.

Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat de Appelboom gesloten is, uitgezonderd bij langdurige ziekte langer dan een maand.

Ouders die recht hebben op een tegemoetkoming van de belastingdienst worden verzocht de tegemoetkoming te regelen alvorens de opvang start.

Opzeggen

De opzegtermijn is één maand. Als u minder opvangdagen wilt (bijvoorbeeld van 3 naar 2 dagen), dan kan dat. Ook dit moet u minimaal één maand van tevoren aangeven.

De officiële feestdagen als ook de overige sluitingsdagen zoals de studiedagen zijn verwerkt in de tarieven die Kinderdagverblijf de Appelboom  hanteert.bottom