Huisregels

Huisregels kinderdagverblijf De Appelboom

Om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden wijzen wij u graag op de huisregels van De Appelboom.

 • Regelmatig sturen wij u per mail een nieuwsbrief. In deze brief staan allerlei leuke, nieuwe weetjes en kunt u bovendien teruglezen wat uw kind allemaal heeft gedaan de afgelopen tijd. Ook belangrijke zaken zoals nieuwe regels, nieuwe medewerkers en sluitingsdagen worden hierin vermeld. Zou u zo vriendelijk willen zijn de brief met aandacht door te nemen?
 • Kinderen met koorts boven de 38,5 graden Celsius zijn niet welkom op De Appelboom. Voor ouders betekent dit dat zij hun kind(eren) zo spoedig mogelijk ophalen bij ziekte en ze niet brengen als het kind ziek is. In geval van twijfel zal het belang van het kind en dat van de groep tegen elkaar worden afgewogen.
 • Mocht uw kind een dag afwezig en/of ziek zijn, zou u dit dan zsm, bij voorkeur voor 9 uur, via de Bitcare-app aan ons door willen geven? Als u niet in gelegenheid bent, kunt ook contact opnemen met ons vaste telefoonnummer.
 • Als u gedurende de dag even wilt weten hoe het met uw kind gaat kunt u daar altijd even naar informeren. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dan te bellen naar rechtstreekse nummer van de vestiging. Wij verbinden u dan door met de groep waar uw kind geplaatst is.
 • Wij hanteren een wenperiode van twee dagen, de eerste wendag is tevens de startdatum van het kind. Gedurende de wendagen verwachten wij van onze ouders beschikbaar te zijn om het kind eventueel eerder dan afgesproken tijdstip op te komen halen. De wenafspraken maakt u tijdens het intakegesprek met de groepsleidster.
 • Mocht u er niet uitkomen met de leidsters, vertrouwelijke informatie willen delen, een klacht hebben of een andere bijzondere vraag hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de leidinggevenden, of hen aanspreken op de vestiging.
 • Wilt u uw vakantieplannen z.s.m. via de Bitcare-app doorgeven. Dit in verband met het tijdig sluitend maken van het rooster voor de medewerkers welke altijd afgestemd is op het aantal kinderen dat de Appelboom dagelijks bezoekt. U kunt dit doorgeven bij de leidsters op de groep, via het vaste telefoonnummer of mailen naar info@kdvdeappelboom.nl
 • Als er wijzigingen zijn in telefoonnummers, e-mailadressen, postadres horen wij dat ook graag. U kunt dit ook zelfstandig doorgeven via de Bitcare-app of anders doorgeven aan de leidsters op de groep, via het vaste telefoonnummer of per mail.
 • Verzoeken m.b.t het incidenteel ruilen- of opnemen van een extra dag vraagt u aan via de Bitcare-app.
 • Als u structureel van dag wilt ruilen of structureel een dag erbij/eraf wilt dient u hiervoor een verzoek in via de email.
 • Heeft uw kind wijzigingen in zijn of haar eetschema, vergeet u dit dan niet door te geven aan de pedagogisch medewerkers? Op de groep ligt een communicatieschrift voor de pedagogische leidsters waar al dit soort zaken nauwkeurig in worden bijgehouden.  
 • Voor halen en brengen hanteren wij vaste tijden. Brengen kan tussen 7:00 en 9:30 (9:00 VVE-groepen), halen kan vanaf 16:00 tot 18:00. Op die manier kunnen wij een vast dagritme hanteren met de daarbij behorende activiteiten en wordt de rust op de groep bewaakt. Het kan natuurlijk gebeuren dat u een keer iets later of eerder bent. Graag zouden wij dit dan van tevoren van u willen vernemen. Mocht u uw kind na 18:00 uur komen ophalen dan kunnen wij helaas geen uitgebreide overdracht meer aan u doen.
 • Wanneer een kind door iemand anders dan gebruikelijk wordt opgehaald, verzoeken wij ouders dit vooraf aan de pedagogisch medewerker te melden. Wanneer wij dit niet weten, geven wij het kind niet mee. We proberen dan eerst nog wel contact met de ouders op te nemen.
 • Wij hebben besloten om uit veiligheidsoverwegingen de kinderen niet mee te geven aan personen jonger dan 14 jaar.
 • Mocht uw kind niet naar de kinderopvang kunnen komen, bijvoorbeeld wegens ziekte, dan verzoeken wij u om dit zsm via Bitcare of vóór 9.00 telefonisch door te geven. Voor het betermelden geldt hetzelfde.
 • Ouders dienen bij het brengen en ophalen altijd even contact te hebben gehad met de pedagogisch medewerker voor een goede overdracht van thuis naar De Appelboom en andersom. Met name voor baby’s is dit belangrijk ivm drink- en slaaptijd.
 • Bij het afzetten van uw kind willen we graag dat u de volgende stappen in acht neemt: u ontdoet uw kind zelf van jas en schoenen en doet eventueel sloffen aan en brengt uw kind zelf naar de groep waar het kind zit. Tenzij het personeel zelf aangeeft het kind over te willen nemen bij de deur. Dit omdat het niet de bedoeling is dat andere kinderen zonder toezicht achter blijven.
 • De kapstokken hebben de kleuren geel, groen en blauw. De gele kapstokken zijn bedoeld voor de kinderen uit babygroep; Appel-geel. De groene kapstokken zijn voor kinderen van verticale groep; Appel-groen. De blauwe voor de peuters van Appel-blauw.  De schoenen en jassen van de kinderen van appel-rood worden op de eigen groep verzameld of, als de groep nog niet open is, in de plastic bakken bij de centrale ingang.
 • Ieder kind heeft op het dagverblijf een eigen mandje met naam voor zijn/haar spullen. Hier worden persoonlijke eigendommen van het kind bewaard.
 • Het is ook mogelijk om een tas van uw kind (met reservekleding) mee te brengen naar de Appelboom. Op de planken bij de kapstok kunt u deze plaatsen.
 • Vieze kleding wordt in een plastic zakje met naam (en geplaatst in de tas als die mee) meegegeven.
 • Om hierop verder te gaan willen wij u erop wijzen om de jassen, schoenen, tassen, reservekleding en overige spullen te voorzien van de naam van uw kind. Zo maakt u het makkelijker voor ons en voor uzelf en wordt voorkomen dat spullen zoekraken.
 • Ouders worden verzocht een reserve-set mee te brengen van huis;
  Schone kleren en eventueel een knuffel of speen. Voor baby’s komt daar nog bij; een fles (borstvoeding gelabeld met naam en datum). Pedagogisch medewerker controleren de spenen regelmatig op scheurtjes.
 • De afspraak tussen ouders en De Appelboom is dat u uw kind schoon en gevoed naar De Appelboom brengt. Bij het halen van uw kind is aan ons de taak om uw kind ook weer schoon en gevoed aan u over te dragen.
 • Wij adviseren zo min mogelijk speelgoed vanuit huis mee te brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of schade aan het speelgoed.
 • Gelieve uw kind niet binnen te laten komen met brood of snoepgoed in zijn/haar handen. De Appelboom hanteert een voedingsbeleid. Meegebrachte producten passen vaak niet binnen ons beleid. Bovendien is het niet eerlijk tegenover andere kinderen als uw kind bijvoorbeeld binnenkomt met een chocoladekoekje. Mocht een kind toch binnenkomen met voedsel in de handen dan zullen wij u verzoeken dit van uw kind af te nemen of het anders zelf doen.

Wijziging/ uitbreiding / ruilen / extra dagdelen

 • Wat betreft het incidenteel ruilen van een dag geldt dat u deze dag binnen 2 weken dient op te compenseren. Hiervoor dient u van tevoren via Bitcare een aanvraag in. U ontvangt van ons een bevestiging of de ruildag is goed- of afgekeurd.
 • De incidentele extra dag of ruil-dag kan alleen plaatsvinden indien het BKR en groepsgrootte dit toelaat en er geen extra pedagogisch medewerker ingezet hoeft te worden.
 • De incidentele extra dag of ruil-dag kan alleen op eigen groep plaatsvinden.
 • Vakanties, officiële vrije dagen en ziektedagen mogen niet worden ingehaald/geruild.
 • Wanneer u structureel van dag(delen) wilt ruilen of extra dag(delen) wilt afnemen, moet u hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen, per mail. Deze wordt op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Daarnaast is het mogelijk om een extra dag(deel) af te nemen. Hiervoor dient u minimaal één week van tevoren via Bitcare een aanvraag in te dienen. Extra dagen worden als extra afname achteraf gefactureerd.
 • Met uitzondering op de baby’s van appel-geel is er vanaf december 2018 helaas geen plek meer voor kinderwagens op de hal. Dit in verband met de vluchtroute en het veilig laten oversteken van de kinderen van appel-blauw en appel-rood.  Voor de ouders van appel-geel geldt dat zij de wagens netjes aan de kant en het liefst opgeklapt achter mogen laten. Weet dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vernieling en/of diefstal voor spullen die u hier plaatst.
 • Omwille van de hygiëne op De Appelboom willen wij u vragen om uw schoenen uit te trekken of gebruik te maken van de schoenhoezen. De ‘schoonloopmat’ dient als grens.
 • Zou u de eventueel geleende kleding ook weer schoon terug willen brengen?
 • Graag de nagels van uw kind regelmatig controleren en knippen zodat ze zichzelf of andere kindjes niet kunnen bezeren.
 • Omdat is gebleken dat sieraden vaak losraken en baby’s deze gemakkelijk in de mond nemen, is het dragen van sieraden door kinderen op de groep verboden. Wij hebben gemerkt dat (veel) ouders moeite hebben met het verbod op oorbellen, daarom maken wij een kleine uitzondering voor oorbellen met een veiligheidssluiting.

Verantwoordelijkheid

Zolang de ouder\verzorger van het kind aanwezig is op de Appelboom is hij\zij verantwoordelijk voor het kind.

Foto/video opname

Bij de Appelboom worden door de medewerkers regelmatig foto's en/of video-opnames gemaakt voor intern gebruik, Bitcare, nieuwsbrief. De Appelboom acht gebruik van deze foto's en/of videobeelden binnen het kindercentrum noodzakelijk voor een goede dienstverlening aan de ouder. U geeft hiervoor toestemming tijdens de intake.

Traktaties

Wanneer uw kind jarig is maken wij er graag een groot feest van. Uiteraard mag uw kind dan trakteren. Wilt u vooraf bij de leiding aangeven of en wanneer uw kind trakteert bij een verjaardag, afscheid etc. U kunt dan ook overleggen over de aard van de traktatie en of er eventueel rekening gehouden moet worden met speciale diëten (zie ook voedingsbeleid).