Plaatsingsbeleid en Betalingsprocedure

Plaatsingsbeleid

De Appelboom streeft ernaar om uw kind tijdig een passende plaats aan te bieden bij de Appelboom. Om dit zo goed en eerlijk mogelijk te doen, werken we met een duidelijk omschreven plaatsingsbeleid. Onderstaand vindt u dit verkort weergegeven.

Aanmelden nieuw kind

Inschrijven kan vanaf het moment dat de (vermoedelijke) geboortedatum bekend is. Om uw kind bij ons aan te melden, maakt u gebruik van het digitale inschrijfformulier op deze site. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wanneer de aanvraag in de (nabije) toekomst ligt en/of er niet direct plaats is op de door u gewenste locatie of dag(en), komt uw kind op een wachtlijst.

U dient minimaal één dag per week af te nemen.

Minimale leeftijd

Uw kind is minimaal 9 weken oud op het moment dat de eerste opvangdag plaatsvindt.

Wachtlijst

Plaatsing geschiedt op volgorde van (binnenkomst van) aanmelding, rekening houdend met de door u opgegeven ingangsdatum, voorkeurlocatie en opvangtijden. Hierbij hanteren we voorrangregels.

Voorrangsregels

Op basis van vastgestelde criteria verleent de Appelboom onderstaande groepen voorrang op de wachtlijst:

 1. Bestaande klanten krijgen voorrang bij: – aanmelding van broertjes/zusjes wijziging of uitbreiding van dagen.
 2. Kinderen met een sociaal medische indicatie zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang en/of waarvoor een speciale financieringsregeling is overeengekomen krijgen voorrang.
 3. Standaard nieuwe aanmeldingen
 4. Passieve wachtlijst: ouders kunnen met behoud van de inschrijfdatum hun aanvraag (de)activeren.
 5. Weigering aanbod ouders die een plaatsingsaanbod afslaan omdat het niet overeenkomt met de wensen van aanvraag, blijven desgewenst op de wachtlijst staan.

Wij wegen de bovenstaande factoren in willekeurige volgorde mee, wordt rekening gehouden met de wensen van de ouders, de leeftijdsopbouw van de groepen en natuurlijk met het maximumaantal kinderen per dag (conform wetgeving). Flexibiliteit van de ouders bepaalt in grote mate of een kind (snel) geplaatst kan worden. Het kan dus voorkomen dat een kind met een kortere wachttijd eerder geplaatst wordt dan een kind met een oudere inschrijving.

Plaatsingsaanbod

Zodra er een plek vrijkomt voor uw kind, doen we u een plaatsingsaanbod. Dit aanbod is maximaal twee weken geldig.

Definitieve plaatsing

Zodra u het plaatsingscontract (digitaal) heeft ondertekend en in ons bezit is, is de plaatsing definitief. U kunt tot een maand voor de plaatsingsdatum kosteloos afzien van het plaatsingscontract. Daarna zijn de kosten voor de eerste opvangmaand verschuldigd.

Intake

Minimaal een week voor de ingangsdatum wordt u door een vaste pedagogische medewerker van de groep waar uw kind geplaatst is uitgenodigd voor een intakegesprek. Betreft het een spoedplaatsing dan vindt het gesprek zo snel als mogelijk plaats. Doel van het gesprek is ouders en leiding voorafgaand aan de eerste opvangdag kennis te laten maken met elkaar en bijzonderheden over het kind te bespreken. Tijdens het intakegesprek wordt ook de dagelijkse gang van zaken doorgenomen en wordt de wenperiode vastgesteld. U kunt uw wensen rondom verzorging tijdens dit gesprek kenbaar maken. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over hoe we de gewenperiode voor het kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Ingangsdatum en wenperiode

De wendagen vinden plaats op de dag dat het contract ingaat. De eerste wendag is dus tevens de startdatum van uw kind. Op deze dagen zijn de ophaaltijden eerder dan gewoonlijk.

Wijziging/ uitbreiding /ruilen/ extra dagdelen

 • Wat betreft het incidenteel ruilen van een dag geldt dat u deze dag binnen 2 weken dient op te compenseren. Hiervoor dient u van tevoren via Bitcare een aanvraag in. U ontvangt van ons een bevestiging of de ruildag is goed- of afgekeurd.
 • De incidentele extra dag of ruildag kan alleen plaatsvinden indien het BKR en groepsgrootte dit toelaat en er geen extra pedagogisch medewerker ingezet hoeft te worden.
 • De incidentele extra dag of ruildag kan alleen op eigen groep plaatsvinden.
 • Vakanties, officiële vrije dagen en ziektedagen mogen niet worden ingehaald/geruild.
 • Wanneer u structureel van dag(delen) wilt ruilen of extra dag(delen) wilt afnemen, moet u hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen, per mail. Deze wordt op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Daarnaast is het mogelijk om een extra dag(deel) af te nemen. Hiervoor dient u minimaal één week van tevoren via Bitcare een aanvraag in te dienen. Extra dagen worden als extra afname achteraf gefactureerd.

Opzeggen en beëindiging

Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum die vermeld staat in de overeenkomst, hoeven ouders geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt namelijk automatisch af. Het opzegtermijn is één maand en kan met ingang van ieder moment van de maand worden geëffectueerd. Een opzegging kan schriftelijk gedaan worden per e-mail: info@kdvdeappelboom.nl

Voor het verminderen van het aantal dagdelen geldt dezelfde procedure en opzegtermijn. In verband met onze planning stellen wij het zeer op prijs als de opzegging zo vroeg mogelijk bij ons bekend is. Na opzegging blijft u verplicht om openstaande rekeningen te betalen.

Vergeet u niet de Belastingdienst te informeren over de beëindiging (of eventuele wijziging) van de kinderopvang.

Extra dagen afnemen

De Appelboom biedt de mogelijkheid extra dagen af te nemen tegen extra kosten. Voor een extra opvangdag ontvangt u achteraf een factuur over de afgenomen dagen. De kosten hiervan worden samen met de kosten van de daaropvolgende maand in rekening gebracht op de maandelijkse factuur.

Gratis extra dag(en)

Bij afname van drie (of meer) dagen per week op contract, kun je aanspraak maken op twee extra opvangdagen op jaarbasis. Voorwaarde is dat dit past binnen de capaciteit van het kinderdagverblijf. Bij afname van minder dan drie dagen, kun je aanspraak maken op één kosteloze opvangdag.

Betalingsprocedure

De kosten van de kinderopvang worden berekend naar rato van het aantal afgenomen dagen en worden per maand bij vooruitbetaling geïncasseerd. U neemt minimaal 1 en maximaal 5 dagen per week af. Kosten kunt u vinden in de tabel op onze webpagina (www.kdvdeappelboom.nl).

Belastingdienst

Ouders die recht hebben op een tegemoetkoming van de belastingdienst worden vriendelijk verzocht de kinderopvangtoeslag te regelen alvorens de opvang start. Dit geldt ook als de dagen waarop uw kind komt wijzigen. Ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Vervaldatum factuur

Vervaldatum is 8 dagen na verwerking van de factuur.

Automatische incasso

De contractant heeft door het invullen en ondertekenen van het formulier “machtiging tot automatische incasso” de Appelboom gemachtigd om maandelijks, door middel van vooruitbetaling, het verschuldigde bedrag zoals dat staat vermeld op de plaatsingsovereenkomst vooraf te incasseren van het opgegeven rekeningnummer. Incassering vindt plaats rond de 21ste van de maand.

Handmatig overmaken

Mocht u het bedrag zelf handmatig willen overmaken dan dient u dit binnen 8 dagen na verwerking van de factuur te doen.

Extra dagen afnemen

De Appelboom biedt de mogelijkheid extra dagen af te nemen tegen extra kosten. Voor een extra opvangdag ontvangt u achteraf een factuur over de afgenomen dagen. De kosten hiervan worden samen met de kosten van de daaropvolgende maand in rekening gebracht op de maandelijkse factuur.

Betaling tijdens vakantie / ziekte / afwezigheid kind

Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte, vakantie of een vrije dag van uw kind (wanneer het kind thuisblijft) en op de dagen dat de Appelboom gesloten is. Het plekje van uw kind op de groep is namelijk gereserveerd voor uw kind, wij kunnen deze plek niet meer aan iemand anders ‘geven’.

Regels m.b.t. het uitblijven van betaling

 • In het geval dat de opdracht tot automatische incasso van het door de contractant opgegeven rekeningnummer niet kan worden uitgevoerd (storno), dan wordt de contractant hiervan schriftelijk, per e-mail, op de hoogte gesteld en zal worden verzocht om zelf binnen 8 dagen voor betaling zorg te dragen (betalingsherinnering).
 • De contractant krijgt een tweede betalingsherinnering na het verstrijken van de termijn van de eerste betalingsherinnering. De consument krijgt de gelegenheid om binnen 7 dagen na dagtekening de rekening alsnog te voldoen.
 • Indien wederom geen betaling volgt op het schriftelijke verzoek, dan behoudt de Appelboom zich het recht voor om de vordering zonder nadere waarschuwing ter invordering uit handen te geven. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van contractant.
 • De Appelboom kan de overeenkomst onmiddellijk stopzetten en door middel van een schriftelijke opzegging wordt het recht voor de opvang geschorst.
 • Bij opzegging van de overeenkomst om reden van niet-nakoming verplichtingen door contractant, wordt de overeengekomen opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. Over de opzegtermijn dienen de opvangkosten te worden voldaan.

De Appelboom behoudt zich het recht om deze regels te wijzigen en/of aan te vullen.